Vår forsikringsløsning

Det er viktig at sameier og borettslag forsikres på riktig måte. Nemi Østfold har solid erfaring med denne type eiendomsforsikring og kan tilpasse en prisgunstig og skreddersydd løsning.

Hvilke skader dekkes, og hvordan?
Nemi's sameieforsikring dekker i grove trekk skader forårsaket av brann, vann, hærverk og innbrudd.

I korte trekk dekker sameieforsikringen følgende i tillegg til selve bygningsmassen:

Tyveri
Dekningen omfatter tyveri fra bygning eller rom i bygning, og hærverkskade forbundet med tyveri.

Innbodekning v/ Brann, plutselig nedsoting & eksplosjon.
Forsikringen gjelder brann og naturskade på innbo og løsøre i uforsikret boenhet. (Katastrofedekning)

Merutgifter ved opphold utenfor boligen når denne er utleid.
Leietakers nødvendige merutgifter til opphold når den leide bolig er ubeboelig som følge av skade. Ekstrautgifter utover en uke skal avtales med selskapet på forhånd.

Underslagsforsikring
Forsikringen dekker sikredes økonomiske tap som skyldes:

- underslag
- tyveri
- bedrageri
- utroskap
- dokumentfalsk

Styreansvarsforsikring
Forsikringen omfatter krav om personlig betalingsansvar rettet mot den sikrede for dennes opptreden i egenskap av styremedlem såfremt sikrede er erstatningsansvarlig for krav som gjelder ren formuesskade og kravet er hjemlet i lov eller forskrift.

Rettshjelpforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring
Forsikringen omfatter barn/barnebarn/fosterbarn av beboere i bolig tilhørende forsikret boligselskap. Forsikringen opphører når barnet fyller 12 år.

Kollektiv ulykkesforsikring ved dugnadsarbeid

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

Tap av felleskostnader

 

*Det tas forbehold om vilkårsendringer

festestranda.jpg


Motta tilbud! - Raskt og enkelt!

Fyll inn din kontaktinformasjon nedenfor så kontakter vi deg!
Personlig kundeservice og god oppfølging er vårt varemerke og din trygghet!

Navn:                  

E-postadresse: *

Telefonnummer: